:::...مردم...:::

جای خالی خدا را در زندگی هایتان هیچ چیزی پر نخواهد کرد

...هیچ چیز

و این حقیقت را گروهی زود میدانند که ما به آنها عارف می گوئیم

گروهی دیر میدانند که به آنها زاهد می گوئیم

گروهی خیلی دیر می دانند که به آنها تائب می گوئیم

...و گروهی اصلا نمی دانند که به آنها غافل می گوئیم

...و لا تکن من الغافلین...از غافلین نباشیم