روزی که بیایی ......؟

 

روزی که بیایی بهاران است

نرگس و بنفشه می شکفند

روزی که بیایی دل دریا گونم ارام است

آسمان که لبالب از قطره های پاک است ، از شوق می میرد

روزی که بیایی خاک از قدومت اشتیاق می گیرد

بشتاب که دلم از دلهره های تقدیر هراسان است

هوا گرفته وابری است اما با تو در ظل آفتاب خورشید زندگی ام فروزان است