11‬ ذی الحجه

11‬ ذی الحجه - وقوف نیمه شب در منا - رمی جمرات ( پرتاب سنگ به شیطان سه گانه