قدر را قدر بدانیم

مولای یا مولای

                           انت القوی

و انا الضعیف...

 

    و هل یرحم الضعیف الا القوی؟؟؟

 

 رفقا یادتون نره واسه ظهور آقا دعا کنید...

بیاید "قدر را قدر بدانیم"...