اوصاف مومن در کلام نبی(ص)

۱.با دقت وظرافت

2.خوش منظر

3.بلند نظر

4.خوش اخلاق

5.کسی را که مبغوض اوست (به نا حق)کنار نمی زند

6.به خاطر دوستیش گناه نمی کند

7.کم هزینه

8.یاری اش بسیار

9.دانشش آن قدر خوب است انگار که همه چیز را با چشم می بیند

10.بخششگر و سخاوتمند

11.درخواستی را رد نمی کند

12.کلامش وزین زبانش کم گو

13.باطل را حتی از دوستش نمی پذیرد

14.وحق را حتی در مورد دشمنش کنار نمی گذارد

15.در میان اهل دنیا از همه زرنگتر

16.ودر میان اهل آخرت از همه پرهیز گارتر

17.به همه علومش عمل می کند

18.برگذشت ونادیده گیرنده

پس بیاید از هم اکنون خود را اصلاح کنیم.